Bravo Bosch

Senior Lecturer

Area of Roman Law
Department of Private Law

Contact information

Faculty of Legal & Labour Sciences
Despacho B-307

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 813 491
bravobosch@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

PCEO ADE – Dereito

V03G720V01114 | Dereito: Dereito romano

2nd term

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Sistemas Xurídicos

Research topics

  • Urbanismo, territorio e medio ambiente na antiga Roma
  • A situación xurídica da muller na antigüidade
  • O principio ne bis in idem en dereito romano e o seu reflexo no TXUE