Teixeira Rodríguez

Associate Lecturer

Area of Procedural Law
Department of Public Law

Contact information

Faculty of Legal & Labour Sciences
Despacho A-305

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 813 927
xteixeira@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

PCEO ADE – Dereito

V03G720V01413 | Dereito procesual penal

2nd term

PCEO ADE – Dereito

V03G720V01321 | Sistema xudicial español e proceso civil