Xornada: Igualdade de Xénero e Fiscalidade. Perspectiva de xénero no Imposto sobre a Renda das persoas físicas

As persoas que asistan a dito evento recibirán o diploma acreditativo sempre que asistan a lo menos ao 80% das sesións e envíen a enquisa de satisfacción cuberta. Efectuaranse controis de asistencia ao comezo e ao final de cada unha das sesións.

Esta actividade está recoñecida con 0,2 créditos ECTS.

As inscricións faranse enviando un correo electrónico a mogarcia@uvigo.es.

Acceso estudantado: Dz4cuXP4