Facultade de CCXXT

Plan de Acción Titorial

O Plan de Acción Titorial da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo recolle un conxunto de actuacións destinadas a favorecer a integración do estudantado na vida universitaria e atender ás súas necesidades formativas e informativas.

Obxectivos do PAT

COORDINACIÓN DO PAT

Alexandre Pazos Pérez

+34 986 818 794 |

O Plan supón superar o modelo específicamente académico, soamente preocupado pola transmisión de coñecementos, e apostar por un modelo educativo no que conflúen ademáis funcións socioeducativas, baseadas en relacións reciprocas e interaccións titor-alumnos, alumno-alumno, etc.; apostase, en definitiva, polo desenvolvemento persoal, ademáis do académico.

Preténdese ir consolidando unha liña de acción titorial coherente coas necesidades do estudantado, que normalice as distintas accións e acade un axeitado equilibrio entre as expectativas do estudantado e os obxectivos que se expoñen no marco do Espazo Europeo de Educación superior.

O Plan de acción titorial apunta directamente cara a garantía e a adecuación dos métodos de ensino, aprendizaxe e avaliación, á adquisición de competencias do estudantado, á atención á diversidade, á orientación á aprendizaxe, etc., recollidos dun xeito amplo tanto nas memorias das titulacións como no sistema de garantía de calidade do centro.

As actividades do PAT van dirixidas a todo o estudantado do centro, prestando unha especial atención aos estudantes de novo ingreso e os que están rematando os estudos, pois nestas situacións se fai máis necesaria a información que axude a ter criterios de decisión ante a nova realidade.


Plan de Acción Titorial 2017-2018


Plan de Acción Titorial

Plan de Acción Titorial


Titores do PAT

Titores do PAT (titulacións de grao)


Resultados do PAT


Informe anual do PAT - Curso 2016-2017