Facultade de CCXXT

Docencia en Inglés

A Facultade oferta materias con docencia en inglés tanto no Grao en Dereito como no de Relacións Laborais e Recursos Humanos, no marco del Plan de Internacionalización Lingüista da Universidade de Vigo.

As materias ofertadas en inglés no Curso 2017/2018 son as seguintes:

Grao en Dereito
MateriaCursoCuad.ECTSTipo
Dereito Constitucional I 1c 9 FB
Dereito Internacional Público 1c 9 OB
Dereito da Unión Europea 1c 6 OB
Dereito Financeiro e Tributario II 1c 6 OB
Réxime Fiscal da Empresa 2c 6 OP
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
MateriaCursoCuad.ECTSTipo
Dereito Constitucional 2c 6 FB
Dirección Estratéxica de Empresas 2c 6 OP
Dereito Social Comunitario 2c 6 OP

Máis información sobre as materias impartidas en inglés


Un grupo teórico e un grupo práctico desas materias serán impartidos por profesores da Facultade debidamente acreditados para impartir docencia en inglés. O desenvolvemento das clases, os materiais empregados e as probas de avaliación serán completamente en inglés.

Os horarios deses grupos poden consultarse no calendario de horarios oficial da Facultade.

Non se esixe unha acreditación oficial do nivel de inglés para poder matricularse nesas materias, pero recomendase aos alumnos interesados que teñan, polo menos, un nivel BI ou equivalente.

Ademais, o plan de internacionalización lingüística da Universidade de Vigo contempla os seguintes recoñecementos para incentivar a participación dos alumnos nestes programas:

  • Subvención parcial das taxas do primeiro exame de acreditación dun dos niveis do MCERL no Centro de Linguas da Universidade de Vigo.
  • Prioridade nas convocatorias de mobilidade internacional do alumnado nos casos de igualdade de puntuación tras a aplicación do baremo correspondente a cada convocatoria.
  • Prioridade na participación en programas de dobre titulación internacional.
  • Recoñecemento da docencia bilingüe recibida no expediente académico e/ou no suplemento europeo ao título.
  • Accións de apoio para a formación lingüística do alumnado, por exemplo cursos no estranxeiro, ou cursos específicos sobre metodoloxías de aprendizaxe e de linguas estranxeiras no ámbito da súa titulación.