O Plan de Acción Titorial (PAT) da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo recolle un conxunto de actuacións destinadas a favorecer a integración do estudantado na vida universitaria e atender as súas necesidades formativas e informativas.

O Plan supón superar o modelo específicamente académico, soamente preocupado pola transmisión de coñecementos, e apostar por un modelo educativo no que conflúen ademáis funcións socioeducativas, baseadas en relacións reciprocas e interaccións titor-alumnos, alumno-alumno, etc.; apostase, en definitiva, polo desenvolvemento persoal, ademáis do académico.

Obxectivos do PAT

PAT curso 2019/2020

Plan de Acción Titorial

Titorización do PAT

 

Resultados do PAT

Consulta os informes de seguimento do PAT no apartado de rexistros e evidencias

 

Coordinación do PAT

Rosa Rodríguez Martín-Retortillo
+34 986 130 264
rosarodriguez@uvigo.es