Dereito Mercantil e do Traballo

Investigador Principal: Prof. Dr. Jaime Cabeza Pereiro, Catedrático de Dereito do Traballo e da Seguridade Social.

Liñas de investigación:

  • Negociación colectiva e contratación laboral
  • Conciliación da vida laboral e familiar
  • Implicacións da idade do traballador na relación laboral
  • Liberdade de circulación dos traballadores no marco da Unión Europea
  • Principio de igualdade e non discriminación por razón de sexo

 

Perfil do grupo no BIDI