O equipo decanal do centro está composto polos seguintes membros:

Vicedecanos/as

Secretario do decanato