Normativa

Normativa da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Normativa Aprobación
Regulamento de réxime interno da Facultade 05/10/2005
Normativa da Comisión de Coordinación do Grao en Dereito 01/12/2015
Normativa da Comisión de Coordinación do Mestrado en Avogacía 01/12/2015
Normativa de coordinación das titulacións de Grao 30/06/2011
Normativa de xestión académica para titulacións de Grao 22/07/2009
Normativa para a elaboración do Traballo Fin de Grao 25/10/2017
Normativa para a elaboración do Traballo Fin de Mestrado en Dereito de Empresa xx/xx/20xx
Normativa de Prácticas Externas de Grao 14/06/2012
Normativa de Prácticas Externas do Mestrado en Avogacía 18/12/2012
Normativa de titorías 14/11/2013
Normativa de nomeamento de Profesores Honoríficos 11/11/2010
Procedemento de designación dos responsables de área para a emisión de informes de recoñecemento 11/11/2010
Normativa interna de mobilidade internacional 27/02/2018
Normativa da revista da Facultade 03/03/2017

 

Normativa da Universidade de Vigo

 Normas xerais

15/02/2016 – Regulamento para realizar o Traballo de Fin de Grao
15/06/2016 – Regulamento para realizar o Traballo de Fin de Mestrado
21/06/2017 – Normativa de permanencia na Universidade de Vigo
25/06/2008 – Normativa de transferencia e recoñecemento de créditos
24/05/2012 – Regulamento de prácticas externasResolución reitoral de 14 de xaneiro
03/04/2001 – Regulamento de estudantes
17/10/2019 – Regulamento electoral xeral da Universidade de Vigo

 

Formularios