Módulo Jean Monet. Curso “A administración tributaria ante os retos dos novos modelos de negocio”

Presentación e obxectivos
O presente Módulo “Jean Monnet” sobre “A Administración tributaria ante
os retos dos novos modelos de negocio” ten como obxectivo fundamental
difundir os instrumentos normativos cos que a Unión Europea trata de
responder os problemas tributarios que supoñen os novos modelos de
negocio xerados por, e a través de, plataformas dixitais.

Información
A actividade formativa está dirixida non só a estudantes universitarios ou
alumnos de Doutoramento cuxas titulacións aborden temas específicos da
Unión Europea (Dereito, Dirección e Xestión Pública, Ciencias Políticas e
da Administración, Ciencias Económicas, etc.), senón tamén a funcionarios
públicos e a profesionais cuxa actividade estea directa ou indirectamente
relacionada coas consecuencias xurídicas da dixitalización do sector público
e, en particular, da Administración tributaria.

As persoas que asistan a este evento recibirán un diploma acreditativo
sempre que asistan ao 80% das sesións e participen nas actividades docentes
ou talleres que se desenvolvan. O devandito evento terá un recoñecemento
de créditos ECTS (pendente de aprobación pola Comisión de Extensión
Universitaria).

A actividade (20 hs.) celebrarase de forma presencial en tres aulas dos tres
campus da Universidade de Vigo. O profesorado impartirá presencialmente
a docencia desde unha desas aulas con conexión síncrona en remoto para
todas elas. Os interesados en asistir á actividade formativa poderán acudir a
calquera das tres aulas dispoñibles:

– Salón de Graos da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
(Campus de Vigo).
– Aula 2.3 da Facultade de Dereito (Campus de Ourense).
– Aula 9 da Facultade de Dirección e Xestión Pública
(Campus de Pontevedra).

Presentación y objetivos

El presente Módulo “Jean Monnet” sobre “La Administración Tributaria ante
los retos de los nuevos modelos de negocio” tiene como objetivo fundamental
difundir los instrumentos normativos con los que la Unión Europea trata de
responder a los problemas tributarios que plantean los nuevos modelos de
negocio generados por, y a través de, plataformas digitales.
Información

La actividad formativa está dirigida no sólo a estudiantes universitarios
o alumnos de Doctorado cuyas titulaciones aborden temas específicos
de la Unión Europea (Derecho, Dirección y Gestión Pública, Ciencias
Políticas y de la Administración, Ciencias Económicas, etc.), sino también
a funcionarios públicos y a profesionales cuya actividad esté directa
o indirectamente relacionada con las consecuencias jurídicas de la
digitalización del sector público y, en particular, de la Administración
tributaria.

Las personas que asistan a este evento recibirán un diploma acreditativo
siempre que asistan al 80% de las sesiones y participen en las actividades
docentes o talleres que se desarrollen. Dicho evento tendrá un
reconocimiento de créditos ECTS (pendiente de aprobación por la
Comisión de Extensión Universitaria).

La actividad (20 hs.) se celebrará de forma presencial en tres aulas de los tres
campus de la Universidad de Vigo. El profesorado impartirá presencialmente
la docencia desde una de esas aulas con conexión síncrona en remoto para
todas ellas. Los interesados en asistir a la actividad formativa podrán acudir a
cualquiera de las tres aulas disponibles:

– Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo
(Campus de Vigo).
– Aula 2.3 de la Facultad de Derecho (Campus de Ourense).
– Aula 9 de la Facultad de Dirección y Gestión Pública
(Campus de Pontevedra).

HOME